Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trường Tiểu Học số 2 Đại Trạch số 1 tổ chức tập huấn chuyên môn

17-03-2019

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục & Đào tạo ; phòng Giáo dục và Đào tạo , ngày 05/10/2018, trường Tiểu Học số 2 Đại Trạch số 1 tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường.

        Mục đích của tập huấn nhằm tăng cường năng lực, bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường về đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt dộng giáo dục và phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy lồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh trong trường tiểu học.

        Nội dung tập huấn:

1. Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục:

- Chủ đề 1: Giới thiệu chung về đánh giá thường xuyên và các kĩ thuật đánh giá thường xuyên.

- Chủ đề 2: Hướng dẫn kĩ thuật đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục.

2. Tập huấn năng lực về phương pháp dạy học tích cực:

- Chủ đề 1: Đổi mới giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học tích cực.

- Chủ đề 2: Phân tích, thực hành thông qua các trích đoạn video, clip minh họa về hoạt động dạy học bằng các kĩ thuật dạy học tích cực; kĩ thuật đặt câu hỏi; kĩ thuật chia nhóm, hoạt động nhóm; kĩ thuật KWL-KWLH; kĩ thuật đóng vai; kĩ thuật " Trình bày 1 phút"; kĩ thuật " Chúng em biết 3"; kĩ thuật đọc tích cực; kĩ thuật viết tích cực.

3. Tập huấn dạy lồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh trong trường tiểu học:

- Thực hiện theo đúng Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn giáo dục Quốc phòng - An ninh lồng ghép trong trường tiểu học.

        Thông qua buổi tập huấn, cán bộ quản lí và giáo viên của trường đã nắm vững hơn về đánh giá thường xuyên cáo môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp dạy học tích cực và cách lồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh trong trường tiểu học. Từ đó sẽ áp dụng tốt nhất vào quá trình giảng dạy, giáo dục học sinh trong năm học này và những năm học tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng của từng lớp, toàn trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với giáo dục và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

        Một số hình ảnh tập huấn:


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn