Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban giám hiệu

08-04-2019

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THỦY HẠNH

ĐT:  0911367479

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH

 

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 2 Đại Trạch

Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so2daitrach@quangbinh.edu.vn

Website:thso2daitrach.edu.vn